X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

پاک و ناپاک یکسان نیست


(ای رسول ما) بگو هرگز پاک و ناپاک یکسان نیست هرچند که کثرت ناپاکی ها شما را به اعجاب آورد. پس ای صاحبان خرَد از خدا بترسید باشد که رستگار شوید.

شگفتا که با مردم سخن بدیهی باید گفت! چه کسی نمی داند پاکی و ناپاکی یکسان نیست؟
امّا از مشاهدۀ ناپاکی ها و زشتی ها که در جهان هست چنین بر می آید که بسیاری از مردمان این اصل عدم برابری پاکی و ناپاکی را در دل نپذیرفته اند زیرا اگر به راستی آدمی بپذیرد که پاکی بهتر از ناپاکی است و راستی بهتر از دروغ و نادرستی است هرگز به نادرستی تن در نمی دهد.

امّا گویی در درونش وسوسه ای هست که این نابرابری را انکار می کند و این سخن سقراط که گفت فضیلت در علم است به همین معناست که حقیقتِ علم ، انسان را به فضیلت رهنمون می شود و این که می بینیم بسیاری از مردمان به ظاهر به این نابرابری خوبی و بدی علم دارند، امّا بدان عمل نمی کنند نشان آن است که به حقیقت علم نرسیده اند.

  

 برگرفته از کتاب "در صحبت قرآن"

به قلم حسین الهی قمشه ای