"ساحت اسرار عشق"

افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع

شکرِ خدا که سرِّ دلش در زبان گرفت

حافظ

شمع در سودای آن بوده است که اسرار خلوتیان عشق و رازهای غیبی ایشان را بر زبان آورد اما چنان که دیوها و شیاطین در کارِ ربایش وحی الهی (إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ) (الصافات: 10) توفیقی نیافتند بلکه شهاب ثاقب و ستارگان فروزان عشق ایشان را از ساحت آن تماشاگه راز دور کردند، شمع نیز به بلای دیگر گرفتار آمد و آنچه از آتش فتنه در دل داشت در زبانش گرفت و خاموش ماند.این یکی از حقایق ثابت و ازلی یعنی Eternal Truth است که هیچ مدعی خام اندیش را به ساحت اسرار عشق راه نخواهند داد و آن خزانۀ اسرار را فرشتگانی است که از آن نگهبانی خواهند کرد.

 

 

                                                                                                                         برگرفته از کتاب "در صحبت حافظ "